PRIVACYVERKLARING
VAN ANTHONY KONINKLIJKE FOTOCLUB HERENTALS VZW


Anthony Koninklijke Fotoclub Herentals vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gege-vens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Anthony Koninklijke Fotoclub Herentals vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Anthony Koninklijke Fotoclub Herentals vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Anthony Koninklijke Fotoclub Herentals vzw
Krakelaarsveld 16
2200 Herentals
anthonyfotoclub@gmail.com


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Anthony Koninklijke Fotoclub Herentals vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • ledenadministratie en dienstverlening aan leden;
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Anthony Koninklijke Fotoclub Herentals vzw (uitvoering overeenkomst);
 • het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen; (toestemming betrokkene);
 • het bekomen van subsidiëring door de cultuurraad van Herentals (wettelijke verplichting).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen
opslaan, verzamelen en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • rijksregisternummer;
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit;
 • aanwezigheid;
 • beeldmateriaal (foto’s van de leden en fotografisch werk van hen).

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren, op onze website, persoonlijk, telefonisch, e-mail, contact,…
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens
hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het lidmaatschap Anthony Koninklijke Fotoclub Herentals vzw en zijn leden van overkoepelende organisaties (Breedbeeld vzw, Fotogroep Antwerpen vzw, Kon. Antwerpse Verbroedering van Fotokringen vzw, …);
 • ledenverzekering via Breedbeeld vzw;
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersover-eenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of
wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Anthony Koninklijke Fotoclub Herentals vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist (o.a op gebied van boekhouding).
Anthony Koninklijke Fotoclub Herentals vzw verbindt zich er toe persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik of beëindiging van de samenwerking bij te houden.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de vol-gende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Anthony Koninklijke Fotoclub Herentals vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en regelmatig op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Mocht zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke
wij van u ontvangen hebben.
U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hier-van) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
Anthony Koninklijke Fotoclub Herentals vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 30 augustus 2018. Oudere versies van ons privacy-statement zullen in ons archief worden opgeslagen.
Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.